ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

 

Módosító javaslat

dr. Szili Katalin Asszonynak,

az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 94. §-a és 102. § (1) bekezdése alapján módosító javaslatot terjesztünk elő az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló T/946. számú törvényjavaslathoz:

 

A törvényjavaslat 17. § (2) bekezdése és a 18. §-a (4) bekezdése módosításra kerül az alábbiak szerint:

17. §

(2) Az egyéni vállalkozó adóalany az adóévre nem alkalmazza a személyi jövedelemadóról szóló törvénynek és az adózás rendjéről szóló törvénynek a vállalkozói jövedelem szerinti adózást vagy az átalányadózást alkalmazó egyéni vállalkozóra[, valamint a cégautó adóra] vonatkozó rendelkezéseit. E rendelkezések az adóalanyt nem mentesítik az őt egyébként kifizetőként, munkáltatóként terhelő adókötelezettségek teljesítése alól.

18. §

(4) A jogi személy, a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság adóalany az adóévre nem alkalmazza a személyi jövedelemadóról szóló törvénynek és az adózás rendjéről szóló törvénynek az osztalékból származó jövedelemre, a vállalkozásból kivont jövedelemre [és a cégautó adóra] vonatkozó rendelkezéseit. A jogi személy, a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság adóalany által a tagja részére tagi jogviszonyára tekintettel juttatott bevételt (ide nem értve a tag személyes közreműködésének és a tag által teljesített mellékszolgáltatásnak a díját) a tag jövedelmének meghatározásakor nem kell figyelembe venni.

 

Indokolás

A törvényjavaslat szerint az evá-t alkalmazó vállalkozásoknak nem kell fizetniük a cégautók adóját. Ez a jelenlegi állapothoz képest jelentős újabb támogatást jelent egy súlyosan környezetszennyező tevékenységnek. Az Alkotmánybíróság azonban már több határozatában is megerősítette, hogy “az egészséges környezethez való jog a Magyar Köztársaságnak azt a kötelezettségét is magában foglalja, hogy az állam a természetvédelem jogszabályokkal biztosított szintjét nem csökkentheti, kivéve, ha ez más alapjog vagy alkotmányos érték érvényesítéséhez elkerülhetetlen. A védelmi szint csökkentésének mértéke az elérni kívánt célhoz képest ekkor sem lehet aránytalan.”

Az Európai Unió Alapszerződése rögzíti a “szennyező fizessen” elvet. A tervezett módosítás egyebek mellett ezért is ellenkezik az EU jogszabályaival.

A cégautók adója jelenleg elsősorban a jármű beszerzési árától függ. Ezáltal a jogalkotó igyekezett az arányos közteherviselés Alkotmányban rögzített elvének eleget tenni. A cégautók adójának részbeni eltörlésével súlyosan sérül az Alkotmány vonatkozó paragrafusa. Egyúttal sérül a tisztességes piaci verseny követelménye is, ami a magyar és az EU joganyagnak egyaránt az egyik legfontosabb része.

Ezen intézkedés elsősorban a nagyobb értékű gépjárművek tulajdonosainak kedvez. Ezek a gépkocsik importból kerülnek beszerzésre, csakúgy mint az általuk az átlagosnál jóval nagyobb mennyiségben fogyasztott üzemanyag. Ugyanakkor ezek a járművek elsősorban a luxusfogyasztást szolgálják, nem pedig az értékteremtést. Tehát a tervezett kedvezmény ellentétes a magyar nemzetgazdaság érdekeivel.

A cégautó után fizetendő adó a természetbeni juttatás megadóztatását szolgálta, melyet nem csak az evá-t fizető vállalkozó, vállalkozás vesz igénybe, hanem ezek alkalmazottai is. Az eva törvény tervezete is kimondja, hogy az alkalmazottak után fizetendő minden közterhet továbbra is fizetni kell, tehát a dolgozónak természetben juttatott cégautó után fizetendő szja-t is. Így ellentmondásba kerül a törvény saját szövegével.

 

 

 

Budapest, 2002. 10. 22.